Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VIDAM BV – CONSUMENTEN

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer : VIDAM BV

Mede handelend onder de naam : Home&Living

Vestigingsadres : Provinciënbaan 25, 5121DK Rijen

Telefoonnummer : 013-3033105

Bereikbaarheid : 5 dagen in de week van 09:00 – 12:30 en van 13:00 – 16:00 uur

E-mailadres : [email protected]

KvK-nummer : 76548686

Btw-identificatienummer : NL860669555B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van verzending;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de

ondernemer de prijs garandeert;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik

van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag

dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze

deze voor de consument te raadplegen is;

- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in

het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst

herstellen;

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

gesloten;

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht

kan;

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 3. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument slechts het product mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Uitzondering op lid 7.1, indien het product duidelijk zichtbaar intensiever gebruikt is dan voor zover nodig, het uitgangspunt hierbij is dat de consument slechts het product mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen, dan kan er naar ratio van de ondernemer in dergelijke gevallen een percentage van de aanschafwaarde terugbetaald worden.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten, bv. Kussens, Toppers, Matrassen, Textiel (shirts, slips, sokken), dekbedovertrekken welke zijn gebruikt en/of gewassen of erotische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 1. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 2. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst ,de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 48 uur na levering/ontvang staan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

Consument kan alleen een beroep doen op garantie of herstel gedurende de fabrieksgarantieperiode. Deze periode vervalt  na 1 jaar nadat de producten rechtstreeks bij de consument zijn geleverd. Koopt de consument het product indirect bij een wederverkoper van Vidam, geld dat Vidam 1 jaar fabrieksgarantie verstrekt aan de wederverkoper vanaf het moment dat Vidam de producten bij wederverkoper in hun magazijn of winkel heeft geleverd.

 1. De garantie geldt niet indien:

- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- ten allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14. Incassokosten 

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de consument. "In ieder geval is de consument 1% van de hoofdsom per maand verschuldigd met een minimum van € 250,00 per openstaande factuur. Indien VIDAM aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs  noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien de klacht gegrond is zal Vidam BV Tevens handelend onder de naam : Home&Living de verzendkosten restitueren, mocht de koper gekozen hebben voor een duurdere methode van verzending dan de reguliere standaard verzending, hoeft

Vidam BV tevens handelend onder de naam : Home&Living de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te betalen.

 1. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Algemene voorwaarden VIDAM BV – BEDRIJVEN

Tilburg 2 december 2019

Artikel 1. Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VIDAM B.V en al haar gerelateerde overige BV’s, aandeelhouders en volmachten voor deze werkmaatschappij, hierna te noemen: “VIDAM” en een Wederpartij waarop VIDAM deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VIDAM, voor de uitvoering waarvan door VIDAM derden dienen te worden betrokken. 

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van VIDAM en haar directie. 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VIDAM en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

8. Indien VIDAM niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VIDAM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van VIDAM zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een offerte waarin de vervalperiode niet is gespecificeerd vervalt uiterlijk 15 dagen na de datum van de offerte. 2.

2. VIDAM kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is VIDAM niet gebonden aan in de aanvaarding door de Wederpartij voorkomende afwijkingen van de offerte of orderbevestiging van VIDAM . 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VIDAM niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3. Levering 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de Incoterms is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

2. De Wederpartij is verplicht het gekochte product af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem te beschikking wordt gesteld. 

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn. 

4. Producten kunnen afwijken van de getoonde versie in model en verpakking. VIDAM garandeert dat de eigenschappen van het geleverde product overeenkomen met het oorspronkelijk aangeboden product. Een afwijking van het geleverde product, binnen de genoemde afwijkingstoleranties, geeft de Wederpartij geen recht het gekochte product niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op schadevergoeding, dan wel vervanging van het geleverde product.

Artikel 4. Levertijd 

1. In offertes en overeenkomsten door VIDAM genoemde levertijden en andere voor door VIDAM te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief en nimmer fataal; overschrijding ervan geeft de Wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. 

2. Bij niet tijdige levering dient de Wederpartij derhalve VIDAM schriftelijk in gebreke te stellen en VIDAM een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. 

3. De door VIDAM opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. 

Artikel 5. Deelleveringen

1. Het is VIDAM toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is VIDAM bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.  

2. VIDAM is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat de Wederpartij alle opeisbare vorderingen van VIDAM volledig heeft voldaan. 

Artikel 6. Technische eisen 

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is VIDAM er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik uitdrukkelijk melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. 

2. Alle andere technische eisen die door de Wederpartij aan de te leveren producten worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst door de Wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden Indien door VIDAM een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. 

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst 

1. Een overeenkomst tussen VIDAM en de Wederpartij kan onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, ontbonden worden in de volgende gevallen: - indien aan VIDAM na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die VIDAM goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien VIDAM de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming (bijvoorbeeld een bankgarantie) en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is VIDAM bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van VIDAM schadevergoeding te vorderen. 

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan VIDAM zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar worden dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is VIDAM bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 9. Garantie
 
1. VIDAM garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van één maand na levering. 

2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal, of fabricagefout vertoont heeft de Wederpartij recht op herstel van de zaak. VIDAM kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 

3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies. 

4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: - het op verkeerde wijze opslaan, inpakken en transporteren van de zaken; - het op onzorgvuldige/onoordeelkundige wijze gebruik maken van de zaken. 

5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. De Wederpartij kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van VIDAM van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden. 

6. Wederpartij kan alleen een beroep doen op garantie of herstel gedurende de fabrieksgarantieperiode. Deze periode vervalt  na 1 jaar nadat de producten bij wederpartij in hun magazijn of winkel  zijn geleverd. In uitzonderlijke gevallen na 2 jaar nadat de producten bij wederpartij in hun magazijn of winkel  zijn geleverd. Betreffende producten met 2 jaar fabrieksgarantie zijn dan vooraf met de wederpartij gecommuniceerd. Als er door derden aanspraak wordt gemaakt op garantie buiten de fabrieksgarantie termijn vrijwaart de tegenpartij Vidam voor alle aanspraken. 


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door VIDAM geleverde zaken blijven het eigendom van VIDAM totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met VIDAM gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. 

2. Door VIDAM geleverde zaken, die krachten lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

3. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

4. De Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VIDAM dan wel aan en door haar aan te wijzen derden om, in alle gevallen waarin VIDAM haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VIDAM zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht VIDAM zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

5. De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s zoals brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek te inzage te geven. 

6. Indien VIDAM ingevolge lid 1 de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als haar eigendom opvordert en deze zaken daartoe terughaalt dan wel aan een derde levert, dan zal de vordering van VIDAM op de Wederpartij ter zake van deze zaken tot het totaalbedrag dat de Wederpartij aan de verkoper verschuldigd is verminderd worden met de marktwaarde van de aldus teruggenomen zaken op het moment van de terugname. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggehaalde zaken aan derden, het een en ander ter keuze van VIDAM . De kosten voor het terughalen van de zaken komt voor rekening van de Wederpartij. 

7. VIDAM is gerechtigd zoveel zaken van de Wederpartij terug te halen, totdat met de bedoelde onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggehaalde zaken gerealiseerde verkoopopbrengst de integrale vordering van VIDAM , inclusief kosten, wettelijke rente en eventuele schadevergoeding, is voldaan. 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. De Wederpartij dient de gekochte zaken bij, of binnen 3 uur na aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaken zijn geleverd; - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen; - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper dit onmiddellijk en binnen 24 uur schriftelijk aan VIDAM te melden.

3. Niet zichtbare gebreken dient de Wederpartij binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan VIDAM . 

4. Ook indien de Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. 

5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan VIDAM worden geretourneerd. 

6. Het recht om VIDAM aan te spreken op tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst vervalt één jaar na het sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 12. Emballage 

1. De koper is verplicht leenemballage, hieronder te verstaan pallets dan wel andere materialen die ten doel hebben een goede verzending te waarborgen en niet zijnde verpakkingsmaterialen zoals karton en overige beschermingstrips etc., binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn onder andere de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging. 

2. Indien de Wederpartij leenemballage na een aanneming niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is VIDAM gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits VIDAM deze stappen in haar aanmaning heeft aangekondigd. 

Artikel 13. Prijs/prijsverhoging 

1.Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door VIDAM afgegeven prijzen: - in Euro’s - exclusief BTW - op basis van door VIDAM gehanteerde minimumhoeveelheden - exclusief transportkosten - af fabriek/magazijn 

2. Indien VIDAM met de Wederpartij een bepaalde prijs is overeengekomen, is VIDAM niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien VIDAM kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden. 

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 14. Betaling 

1a. Indien niet vooraf anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door VIDAM aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

1b. De betaal termijn aangegeven op de factuur van Vidam word beschouwd als de overeengekomen betaling termijn. Vidam hoeft hiertoe niet in overleg te treden met de wederpartij.

2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij van rechtswege in verzuim; de Wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger ligt, in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zullen de vorderingen van VIDAM en de verplichtingen van de Wederpartij jegens VIDAM onmiddellijk opeisbaar zijn. 

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 

5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

6. VIDAM is ten alle tijden gerechtigd een voorschot te vragen aan de Wederpartij. Indien een voorschot is gevraagd, zal VIDAM pas overgaan tot het bestellen van de zaken voor de Wederpartij nadat het voorschot is voldaan. 

7. Bij orderbedragen van € 15.000,-- of hoger zal de Wederpartij ten genoege van VIDAM een bankgarantie stellen voor de waarde van de bestelde zaken.

8. Indien door wederpartij onterecht betalingskortingen of andere kortingen worden ingehouden op de factuur zal Vidam hiervoor € 25,- aan administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 15. Incassokosten 

Is de Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Wederpartij. "In ieder geval is de Wederpartij 15% van de hoofdsom verschuldigd met een minimum van € 250,00 per openstaande factuur.  Voor zover tijdige betaling uitblijft, is Vidam tevens gerechtigd om het faillissement van de Wederpartij aan te vragen. De kosten hiervoor bedragen minimaal € 1.460,00 en mogen separaat aan de Wederpartij in rekening worden gebracht." Indien VIDAM aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid VIDAM is jegens de Wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze voorwaarden. 
 2. VIDAM is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten; 
 3. De aansprakelijkheid van VIDAM is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van VIDAM in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. 
 4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en VIDAM aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van VIDAM beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de factuurwaarde van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. VIDAM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door VIDAM van de producten van VIDAM , te gevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van de Wederpartij zich bevindt. Ook ten aanzien van de voor VIDAM of haar ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand van Wederpartij, of onderdelen daarvan, sluit VIDAM uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montagewerkzaamheden zou kunnen ontstaan. De Wederpartij verplicht zich vooraf VIDAM volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte producten dient plaats te vinden, uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan VIDAM aanvaardt de Wederpartij uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van VIDAM ontstaat.

 

Artikel 17. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VIDAM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VIDAM niet in staat is haar verplichtingen na te komen, stagnaties in de aanvoer, werkstakingen in het bedrijf van VIDAM daaronder begrepen.

2.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van VIDAM opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VIDAM niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

3. Indien VIDAM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke prestatie. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 18. Annulering 

Bij annulering van een order 90 of meer dagen voor de overeengekomen leverdatum is 25% van het bruto orderbedrag verschuldigd. 2. Bij annulering van een order vanaf 60 dagen tot 90 dagen voor de overeengekomen leverdatum is 50% van het bruto orderbedrag verschuldigd. 3. Bij annulering van een order tot 60 dagen voor de overeengekomen leverdatum is 100% van het bruto orderbedrag verschuldigd. 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op elke overeenkomst tussen VIDAM en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Eventuele geschillen tussen de Wederpartij en VIDAM zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in het arrondissement van de zetel van VIDAM

3. Als plaats van uitvoering van de overeenkomst geldt de vestigingsplaats van VIDAM

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde. VIDAM BV Provinciënbaan 25 , 5121DK Rijen

VIDAM BV

Provinciënbaan 25

5121DK

Rijen

Kamer van Koophandel 76548686

BTW Nummer NL860669555B01

 

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »